Όροι Χρήσης
To περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 περί «πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων», όπως ισχύει, καθώς και από τις διεθνείς συνθήκες περί προστασίας των εν λόγω δικαιωμάτων, στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα αυτή είναι άνευ ανταλλάγματος και επιτρέπεται μόνο προς το σκοπό μελέτης του υλικού που περιλαμβάνει.

Αποτελεί ευθύνη κάθε χρήστη της ιστοσελίδας η τήρηση των διατάξεων της ανωτέρω νομοθεσίας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

Κατά τα λοιπά, απαγορεύεται αυστηρώς οποιαδήποτε εκμετάλλευση (κερδοσκοπική ή μη) μέρους ή του συνόλου του υλικού της ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Συλλόγου οι Φίλοι της Μουσικής και των κατά περίπτωση δικαιούχων του υλικού που παρουσιάζεται σ’ αυτή.

Η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επιφέρει οποτεδήποτε, οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή αφαίρεση στο πληροφοριακό και τεχνικό υλικό της ιστοσελίδας, ως επίσης και να εφαρμόζει τεχνικές ή άλλες μεθόδους για την διευκόλυνση του κοινού στην πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Ο Σύλλογος οι Φίλοι της Μουσικής κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει τυχόν κατόχους δικαιωμάτων για το υλικό που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή αυτή, είναι δε πρόθυμος να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις σε περίπτωση που δικαιούχος ή δικαιούχοι επικοινωνήσουν μαζί του.